Promocje

Składki Zus od I/2017 :

Dla osób opłacających składki na zasadach ogólnych:

- ub.społeczne 812,61

- ub.zdrowotne 297,28

- FP i FGŚP  62,67

 

Dla osób opłacających składki na preferencyjnych warunkach:

- ub.społeczne 190,62

- ub.zdrowotne 297,28

 

 

Ważne zmiany obowiązujące od dnia 01.01.2017


1) Od 01.01.2017 roku limit wartości transakcji płaconych w formie gotówki
ulega obniżeniu do 15.000 pln
Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie można zaliczyć w koszty podatkowe
wydatków płaconych gotówką powyżej 15.000 pln.
Według nowych przepisów wydatki powyżj 15.000 pln. opłacone gotówką, nie
będą kosztem również w sytuacji :
- nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
- płatność następuje po zmianie formy opodatkowania z zasad ogólnych
(KPiR ) na ryczałt.
-płatność następuje po likwidacji działalności gospodarczej.
Znaczenie ma faktyczna forma zapłaty ,a nie metoda płatności zadeklarowana
na fakturze.
2) Od 1 stycznia 2017 będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa dla
umów zlecenie oraz dla umów o świadczenie usług tj. osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą niezatrudniającą pracowników lub
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami , która w roku 2017 wynosi 13 zł
brutto.
Na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
Zleceniobiorcy, na podstawie której będzie wyliczane i wypłacane
wynagrodzenie.
3) Wynagrodzenie minimalne dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
od 01.01.2017 roku wynosi 2000,00 brutto.
4) Od 01.01.2017 roku limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia z vat
został podniesiony do kwoty 200 000,00 zł.
5) Od stycznia 2017 roku, to nie usługodawca, jak było dotychczas, a
usługobiorca rozliczy podatek Vat z tytułu wykonanych usług budowlanych.
Usługa ta będzie rozliczana poprzez ”Odwrotne obciążenie” tzn. naliczy i
odliczy podatek Vat nabywca usługi.
Nabywca usługi budowlanej będzie zobowiązany do rozliczenia podatku Vat z
tytułu świadczonej usługi w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione
następujące warunki:
-usługodawca jest czynnym podatnikiem podatku Vat.
-usługobiorca jest czynnym podatnikiem podatku Vat.
-usługodawca świadczy te usługi ,jako podwykonawca

-świadczona usługa, występuje w poz. 2-48 załącznika nr.14


2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace
związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących
budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace
związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących
budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla
pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace
pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów),
magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem
zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i
związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót
ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów
oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących
bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i
odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub
łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie),
gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót
budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów
prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót
budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

,,Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę księgową Twojej firmy"

~mFinanse

05-480 Karczew
Całowanie 32b

05-400 Otwock
ul. H.Kołłątaja 1 lok. 11

Tel. +48 607 174 981
Tel. Biuro +48 667 398 188

napisz do nas »